خانه » اشتراک

اشتراک

ستاد اطعام غدیر

نیک اندیش محترم

کلیه عواید حاصل از نیک اندیشی شما خیرین محترم در راستای اهداف ستاد مردمی اطعام غدیر هزینه خواهد شد.

خیریه احیاگران مهر غدیر
شماره ثبت 5901